Institucionet financiare

Ofrimi i shërbimeve të sigurisë për institucionet financiare kërkojnë një kuptim të pandarë të aktiviteteve në terren, strukturës organizative dhe kulturës së klientit, si dhe mbajtja e protokolleve. Siguria dhe mbrojtja janë të ndërthurura në të gjitha aspektet e përditshme të jetës në punë.

ICTS Albania është e përgatitur mirë për të punuar në mjedise të kërkuar, të profilit të lartë. Ne e kuptojmë se sa e rëndësishme është që të ketë një kornizë të fuqishme të sigurisë në vend, të plotësuara nga konsumatorë të kujdesshëm me cilësi të lartë. Kjo arrihet përmes rekrutimit të kujdesshëm të stafit të përshtatshëm, programet e trajnimit të stafit të përshtatura dhe stërvitje të shpeshta në vendin e punës.

Ne u ofrojmë industrive të institucioneve financiare ekspertizën së bashku me aftësinë tonë për të ofruar zgjidhje lokale dhe globale të riorganizuara. Ne i ndihmojmë klientët tanë për identifikimin, dhënjes së prioritetit në përgatitjet për tu mbrojtur kundër të gjitha llojeve të rreziqeve të sigurisë. Me një kombinim të fuqisë punëtore të aftë, me qener kërkues dhe zgjidhjes nëpërmjet teknologjisë së sigurisë dhe ekspertizë në sigurimin e informacionit, ne e kuptojmë rëndësinë e sigurimit të një zgjidhje të integruar, pandërprerë dhe vazhdimisht vigjilent të sigurisë.