SmartPoint

SmartPoint është zgjidhjamë e fundit eICTS Albania për optimizuar operimin në pikat e kontrollit.

Duke iu referuar çështjes së vështirësive në pikat e kontrollit të sigurisë së pasagjerëve, SmartPoint mat dhe analizon procesin e sigurisë, duke përfshirë secilin nga komponentët e tij, në kohë reale.

Rezultatet e analizave lejojnë operatorët e aeroportit për të përshtatur dhe ridizenjuar procesin e sigurisë që perputhet me modelet e mbërritjes sëudhëtarëve dhe shërbimin tek  pritjet.

Për shembull: të ndryshojë treguesi i celsit të performancës (KPI) - koha e pritjesnë lidhje me ditën e javës apo orën,linja të hapura apo te mbyllura në një ditë të caktuar apo për fluturime tëcaktuara, etj.

Me SmartPoint aeroportet mund të rrisin:

      • Efikasitetin e operimit

      • Kënaqësinë e pasagjerëve

      • Cilësinë e shërbimit

      • Krijon potenciale për shitje me pakice

(Lexo më shumë ...)