More Information on SmartPoint

SmartPoint ofron një experience të shpejtë për kontrollin e pasagjerëve, që qëndron në një proces të thjeshtë me 5 faza:

1. Planifikimi. Raporti i ndërtimit të SmartPoint përcakton se sa linja te sigurisë duhet te hapen gjate ditës.

2. Menyra. SmartPoint identifikon radhën e krijuar, duke i dhënë mundësinëaeroportit të reagojë menjëherë duke alokuar burimet e duhura në zjidhjen e pengesave.

3. Raporti dhe Shperndarja. SmartPoint monitoron nivelin e kënaqësisë së pasagjerëve në kohë reale. Ai gjithashtu krahason kohën e parashikur te mbërritjes së pasagjerëve me tëdhënat aktuale, si një mënyrë për vlerësimin e procesit të planifikimit.

4. Analizimi. SmartPoint ofron analiza të nivelit të lartë, duke i lejuar aeroportit të kontrollojëplotësisht eksperiencën e pasagjerëve dhe të marrë tëinformacion për operimin dhe komercialen. Disa shembuj: korrelacioni ndërmjet kohës së pritjes dhe nivelit të kënaqësisë së pasagjerëve, analiza kosto-përfitim per të punësuar staf shtesë në mënyre që të reduktohet koha e pritjes, mundësia për të pasur të ardhura më të larta nga dyqanet duty-free.

5. Përmirësimi. SmartPoint punon si një cikël, qëduke parë analizën e raporteve kthehet sërish në fazën e parë të planifikimit për të bërë përmirësime.

(Kthehu mbrapsht...)